20/09/2017 at 7:58pm
Home » Thư viện luận văn » Luận văn thạc sĩ » Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vủa công ty CP viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập

Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh vủa công ty CP viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập

Hội nhập kinh tế quốc tế, các Doanh nghiệp viễn thông Việt Nam đã thật sự chuyển mình, một số Doanh nghiệp có cơ hội từng bước thâm nhập ra thị trường trong khu vực và trên thế giới…. hội nhập cũng   giúp cho các doanh nghiệp viễn thông trong nước tự đổi mới và tái cơ cấu để hoạt động có hiệu quả, cải cách quy trình quản lý, khai thác, tập trung nguồn lực vào các lĩnh vực mang tính chiến lược, nâng cao chất lượng dịch vụ và chất lượng chăm sóc khách hàng.

Luan-van-tot-nghiep

viết thuê luận văn thạc sĩ

Trong bối cảnh hiện nay, các doanh nghiệp viễn thông Việt Nam không chỉ phải cạnh tranh với nhau mà còn phải cạnh tranh với các doanh nghiệp viễn thông nước ngoài về tiềm lực tài chính, vốn, công nghệ ngay trên sân nhà. Mặt khác, các doanh nghiệp phải cạnh tranh để tồn tại và phát triển. Các doanh nghiệp phải có được lợi nhuận và đạt được lợi nhuận ngày càng cao. Do vậy, đạt hiệu quả sản xuất kinh doanh và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh luôn là vấn đề quan tâm của doanh nghiệp và trở luận văn thạc sĩ thành điều kiện sống còn để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển.

Với thị trường viễn thông như hiện nay, Công ty Cổ phần Viễn thông FPT không chỉ đối mặt rất nhiều khó khăn với thị trường trong nước mà còn các thị trường trong khu vực cũng như  trên toàn thế giới về các nguồn lực  vốn, lao động, thiết bị, công nghệ….luận văn thạc sĩ để tránh những rủi ro và mang lại hiệu quả cao nhất trong quá trình sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ cơ bản nhất và cũng là phương châm phát triển của doanh nghiệp. Luận văn “Các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập” sẽ đề cập đến những vẫn đền bức thiết này. luận văn thạc sĩ

Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT. Đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT trong thời kỳ hội nhập. luận văn thạc sĩ

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:  Đối tượng nghiên cứu của đề tài là hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  dịch vụ của Công ty Cổ phần Viễn thông FPT.   Phạm vi nghiên cứu: hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp năm 2008, 2009, 2010.luận văn thạc sĩ

Phương  pháp  nghiên cứu: Phương pháp thống kê, Phương pháp so sánh, Phương pháp tổng hợp, Phương pháp phân tích

Dowload tài liệu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*