20/09/2017 at 7:58pm
Home » Thư viện luận văn » Luận văn thạc sĩ » Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện

Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần dịch vụ viễn thông và in Bưu điện

Gia nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO) năm 2007, Việt Nam trở thành điểm thu hút đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài, tạo ra môi trường cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên, tình hình khủng hoảng của kinh tế thế giới và khó khăn kinh tế trong nước thời gian qua đã tác động đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp. Thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp, tỷ lệ nợ xấu ngân hàng tăng cao ở mức đáng lo ngại đã làm cho hiệu quả kinh tế của nhiều doanh nghiệp giảm sút, lỗ kéo dài phải thu hẹp sản xuất, dừng hoạt động hoặc giải thể. Trước bối cảnh như vậy, các doanh nghiệp phải tích cực tìm giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh, đảm bảo an toàn tài chính. Đó là việc làm tất yếu, quyết định sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Real_Estate_Investment_Education

viết thiê luận văn thạc sĩ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện, một đơn vị thành viên trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT), đứng trước sự khủng khoảng của nền kinh tế và cạnh tranh khốc liệt, để vượt qua những khó khăn, tạo bước đi bền vững trong tương lai, một nhiệm vụ quan trọng đặt ra là Công ty phải tổ chức, quản lý, sử dụng vốn kinh doanh có hiệu quả nhất để vừa bảo toàn, vừa phát triển được vốn đồng thời mang lại lợi nhuận tối đa cho doanh nghiệp.

Xuất phát từ tình hình thực tiễn đó, tác giả đã chọn đề tài Các gii pháp nâng cao hiu qusdng vn kinh doanh ti Công ty Cphn Dch vViễn thông  và In Bưu Đin để nghiên cứu cho luận văn thạc sỹ của mình.

Mục đích nghiên cu

– Khái quát và hệ thống hóa về mặt lý luận những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

– Phân tích và đánh giá thực trạng sử dụng vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu điện.

– Đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện. viết luận văn thạc sĩ

 Đối tượng và phm vi nghiên cu

* Đối tượng nghiên cu:

Tình hình sử dụng vốn và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện. viết luận văn thạc sĩ

Phm vi nghiên cu:

Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện. Các tài liệu, số liệu để nghiên cứu phân tích là các Báo cáo tài chính, Báo cáo tổng kết của Công ty trong vòng 3 năm 2010-2012, từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện. viết luận văn thạc sĩ

Phương  pháp  nghiên cứu

– Đề tài vận dụng tổng hợp các phương pháp duy vật biện chứng, viết luận văn thạc sĩ, duy vật lịch sử, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp so sánh,… làm phương pháp luận căn bản cho việc nghiên cứu.

– Bên cạnh đó, đề tài còn sử dụng các phương pháp phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến các chỉ tiêu, tổng hợp ý kiến chuyên gia về Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện.

 Bcc ca luận văn

Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn gồm 3 chương:

Chương  I: Những vấn đề cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

Chương  II: Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện.

Chương  III: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In Bưu Điện.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*